Prawo Pracy Anna Telec

Prawo pracy

Wieloletnie doświadczenie sędziowskie pozwala na wszechstronną ocenę prawną problemów z zakresu prawa pracy i wypracowanie optymalnych rozwiązań. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy:

  • sporządza opinie prawne,
  • przygotowuje projekty regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych,
  • opracowuje dokumentację pracowniczą, w tym m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy,
  • uczestniczy w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników,
  • przygotowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przez pracodawców procedury zwolnień grupowych,
  • reprezentuje pracodawców w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy i sporządza odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
  • przeprowadza audyty w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym przede wszystkim dotyczącej czasu pracy pracowników, zasad ich wynagradzania w kontekście równego traktowania,
  • wspiera strony stosunków pracy przy tworzeniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych,
  • reprezentuje Klientów przed sądami.

Prawnicy Kancelarii prowadzą szkolenia z zakresu prawa pracy skierowane do pracowników działów personalnych, HR, kadry kierowniczej oraz pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.